© web beheerder Maboboe   @ 2015 - 2020    W-VL  |  info   carabiniers.wvl@gmail.com     |
Gebruiksvoorwaarden van de website
1. Algemeen a. M.Bogaert,af gekort (MaBoBoe) hierna te noemen Webmaster, verleent je hierbij een beperkte, persoonlijk, herroepelijk, niet -exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht tot toegang tot Carabiniers PB Carabiniers- Grenadiers (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en ander materiaal die door de Webmaster en derden zijn aangeleverd. b. Webmaster behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoudt van de website – inclusief deze gebruiksvoorwaarden- aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u de raadpleeger van de website daarover u in te lichten. c. De webmaster behoudt zich het recht om zonder kennisgeving je de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen. Voornamelijk -maar niet uitsluitend- na schending van de gebruiksvoorwaarden. d. De Website is een volledige onafhankelijk en particulier initiatief; Deze website vertegenwoordigt in geen geval het Belgische Bataljon CARABINIERS PB -GRENADIERS gevestigd te Leopoldsburg, noch enige andere militaire instantie. 2. Gebruik van de website a. Je staat er jegens de website voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de website deze te raadplegen en te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens de website voor in dat je ten allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelingen die van toepassing zij op het gebruik van de website. b. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van de website niet: i. Op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn; ii. Inbreuk maken op rechten van de website, de Webmaster of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, data bank rechten, merken rechten ,of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van de privacy; iii. In strijd zijn met de wet, regelingen, verouderingen of ander toepasselijke regelgeving; iv. Virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of ander programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregel van de website en /of de computersystemen van de website omzeilen; v. Een commercieel karakter hebbe, ten zij de webmaster hiervoor zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven; of vi. Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens de website, de webmaster en /of een derde. c. Gedrag van een bezoeker dat als provocerend, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimideerden dan wel hinderlijk wordt ervaren of gedrag dat gepaard gaat met, bedreiging, fysiek geweld, vernieling en /of ernstige orde verstoring is verboden. d. Op de website en aan verwachte projecten (zoals de facebook-pagina en of een Twitter account) wordt enkel gecommuniceerd in de NEDERLANDSE TAAL. 3. Beperkte aansprakelijkheid a. De op de website aangeboden materiaal en /of informatie worden aangeboden zonder enge vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en /of informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Webmaster. b. Gebruikers kunnen informatie bezorgen aan de wegbeheerder wetende dat deze eerst zal moet goedgekeurd worden alvorens te verschijnen (gepubliceerd te worden) u als informatie bron u zelf en allen u verantwoordelijk bent voor de juistheid heir van! De webmaster absoluut geen voorafgaande controle (redactioneel toezicht)hierop uit zal oefenen. 4. Cookies en diensten van derden a. De website maakt gebruik van cookie’ s om er voor te zorgen dat je ingelogd kan blijven op de website. b. De website gebruikt Google analytics, om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat de functionaliteit daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we Cookies van Facebook om sociale media integratie op de website mogelijk te maken. c. Het is mogelijk dat de website applicaties, content van derden en/of links naar andere websites voorkomen en ook maken, wij als webmaster ook niet verantwoordelijk zijn of gesteld kunnen worden daar op deze websites fouten en of gegevens voorkomen. Wij vermelden deze enkel om dat we hiermee vermelden dat die niet door ons geschreven werd, en wij dan ook niet verantwoordelijk kunnen zijn of gesteld worden. 5. Auteursrechten a. Alle rechte van intellectuele eigendom betreffende deze maatregelen liggen bij de webmaster en waar van toepassing haar gebruiker raadplegers, kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de webmaster, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in de regeling van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. b. Bij het plaatsen van materialen (waaronder -maar niet uitsluitend- teksten, afbeeldingen (foto’s) documenten, muziek, en mogelijks video’s ) geef je de website, den webmaster en zijn onder aannemingen het onherroepelijk recht en toestemming om die materialen te publiceren op diens media, waaronder maar niet uitsluitend de website en de nieuwsbrief zo deze word uitgegeven ! 6. Facebook-bepalingen Enkel van toepassing op onze facebook- pagina, te vinden op https://www.facebook.com/groups/1637033569906166/ a. Leach-linking wordt niet toegestaan d.w.z. (bijvoorbeeld in een reactie) linken naar een ander pagina of website met de schijnbare bedoelingen bezoeks naar deze website of pagina te lokken b. Enkel reacties van persoonlijke accounts worden toegestaan. Andere, waaronder reacties vanaf een pagina-account, zijn niet toe gelaten. 7. Overige bepalingen a. Indien één of meer bepalingen van deze gebruikers voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven deze de overige bepalingen onverminderd van kracht. b. Op de gebruikers voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegde aan de bevoegde rechter van de rechtbank te 8900 IEPER grote Markt. © http://maboboe43.magix.net/carabiniers_WVL/ ( 2015 – 2020 )
Carabiniers
Gebruiksvoorwaarden
Gebruikers voorwaarden website